Erdészeti Igazgatóság


A térképhez javasolt böngésző:
Google Chrome, vagy Mozilla FireFox.


Helyi kapcsolatok

Intranet
Szakterületek > Erdészeti Igazgatóság > Szakterületek > Támogatási lehetőségek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Támogatási lehetőségek az erdőgazdálkodásban

Támogatási aktualitások

2014. november 20.

Felhívjuk az erdőgazdálkodók szíves figyelmét, hogy a 157. számú Magyar Közlönyben, a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet módosította az alábbi támogatási rendeleteket.

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet [a továbbiakban: 25/2012. (III. 20.) VM rendelet] 10.  §

(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ügyfél a 2. §-ban felsorolt műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de

legkésőbb 2015. január 9-ig végezheti el.”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények

megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet

módosítása

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó

támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.)

VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Építési engedély-köteles beruházásoknál az ügyfél a kifizetési kérelemhez mellékeli

a) az illetékes építési hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát,

b) – ha a használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre – a nem jogerős használatbavételi engedély

másolatát, vagy

c) – ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez – a használatbavételi engedély iránti kérelem

benyújtásának igazolását.

(4a) A  (4) bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott esetben a  kifizetési kérelemhez kapcsolódó kifizetésre csak

azután kerülhet sor, hogy az ügyfél a jogerős használatbavételi engedély másolatát annak kézhezvételétől számított

5 napon belül, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig megküldi az  erdészeti hatóság részére. Az  MVH a kifizetési

eljárást a  jogerős használatbavételi engedély másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig

felfüggeszti.”

(2) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben az  ügyfél az  építési engedélyköteles beruházások esetében legkésőbb 2015. szeptember 30-ig

nem igazolja, hogy rendelkezik az  építési hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel, abban

az esetben az építési engedélyköteles létesítmény vonatkozásában támogatásra nem jogosult.”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok

megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet

módosítása

(1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet]

a következő 22. §-sal egészül ki:

„22.  § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri

rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet]

megállapított 9.  § (2)  bekezdés a)  pontot a  8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő

eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.”

(2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „150 hektár-t” szövegrész helyébe a „100 hektár-t” szöveg lép.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes

feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és

II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 7. § (8) bekezdés c) pontja helyébe

a következő rendelkezés lép:

(Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:)

„c) 2015. évben

ca) március 1-jétől március 31-ig,

cb) június 1-jétől június 30-ig.”

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 10/C. §-ában a „2014. december 15-ig” szövegrész helyébe a „2015. március 31-ig” szöveg lép.

2014.05.05. Figyelem! Újabb változások a támogatási rendeletekben!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a 2014. évi 60. számú Magyar Közlönyben megjelent az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely az alábbi erdőgazdálkodókat érintő támogatási rendeleteket módosítja:

 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

2014. április 10. Megjelent a tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatásról szóló rendelet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Erdőgazdálkodókat, hogy a 2014. évi 52. számú Magyar Közlönyben megjelent a vidékfejlesztési miniszter 41/2014. (IV. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton 2014. július 2. és július 31. között, az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához lehet benyújtani.

2014. április 9. Megjelent az egységes kérelem benyújtásáról szóló MVH rendelet.

Felhívjuk a gazdálkodók szíves figyelmét, hogy megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 8.)–as számú Közleménye a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról. A kérelmek benyújtására május 15-ig van mód.

A közlemény elérhető az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu ) a Közlemények menüből.

2014.02.27. Figyelem! Változások a támogatási rendeletben!

Értesítjük a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a 2014. évi 26. Magyar Közlönyben megjelent a 13/2014. (II. 24.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mely módosította a 25/2012. (III. 20.) VM rendeletet a Fiatal erdők állományneveléséről. A módosítás alapján a 2014-ben benyújtott támogatási kérelmek esetén a kérelmek pontozásánál a 2012-es bázisévet veszik figyelembe, valamint a részterületes befejezett ápolásnál a támogatási kategóriába sorolás a részterület nagysága alapján történik.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy a támogatási tevékenységek elvégzésének legkésőbbi határideje 2014. október 31.! A tevékenységek a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetőek.

2014. 01. 22.  FIGYELEM! Megjelent az MVH közlemény a Fiatal erdők állományneveléséhez 2014-ben igényelhető támogatáshoz.

Tájékoztatjuk az Erdőgazdálkodókat, hogy megjelent a 2/2014. (I. 21.) számú MVH közlemény Fiatal erdők állományneveléséhez 2014-ben nyújtandó támogatás igényléséről.A támogatási kérelmek benyújtására 2014-ben február 1. és 28. között nyílik lehetőség.

A Közlemény letölthető az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) a Közlemények menüpontból.

2014. 01. 16. FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK A TÁMOGATÁSI RENDELETEKBEN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a 2013. évi 216. számú Magyar Közlönyben megjelent a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet, amely módosította az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendeletet. A módosítás alapján 2014-ben a támogatási kérelmek beadási időszaka 2014. február 1. és 28. között lesz.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy december 17-i hatályossággal módosításra került a 88/2007. (VIII. 17.) és a 132/2004. (IX. 11.)  FVM rendelet. Változtak a gazdálkodói minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok, valamint 2014-től a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására már nincs lehetőség.


2013. 12. 02.
FIGYELEM! Megjelent a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet november 27-i módosításához kapcsolódó MVH Közlemény!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy megjelent az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013 (VII.29) VM rendeletet november 27-i módosításhoz kapcsolódó 186/2013. (XI. 29.) számú MVH Közlemény.Változások történtek a Betétlapon is, kérjük, kövessék nyomon a módosításokat!

2013.11.15.   – MÁR NEM HATÁLYOS!
FIGYELEM! Változás a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez kapcsolódó MVH közlemény kitöltési útmutatójában!

2013.11.27.
FIGYELEM! Megjelent a határidő hosszabbítás a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a 197. számú Magyar Közlönyben megjelent a 107/2013 (XI. 27.) VM rendelet, mely módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013 (VII.29) VM rendeletet.

A támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak meghosszabbításra került 2013. december 30-ig.  Módosítások történtek az 1. számú mellékletben is, kérjük, kövessék nyomon a változtatásokat!

A jogszabályi változásoknak megfelelően az MVH Közleményben is módosítások várhatók, megjelenéséről tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdálkodókat.

2013.11.15.
FIGYELEM! Változás a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez kapcsolódó MVH közlemény kitöltési útmutatójában!

Felhívjuk a Tisztelt Erdőgazdálkodók figyelmét, hogy megjelent az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelethez kapcsolódó 183/2013 (XI.11) MVH Közlemény, amely módosította az eredeti Közlemény (159/2013 (IX.25)) 1. sz. mellékletét (Kitöltési útmutató).

A korábbi hat létesítmény típus kiegészült, a november 11-től hatályos Közlemény az alábbiak szerint írja elő a betétlapokra beírandó létesítmények kódolását:

 1. Erdei kirándulóhely
 2. Erdei kirándulóhely az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben
 3. Erdei pihenőhely
 4. Erdei pihenőhely az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben
 5. Erdei tanösvény
 6. „A” típusú erdei kilátó (6-8 m magasságú)
 7. „B” típusú erdei kilátó (8,01-11 m magasságú)
 8. „C” típusú erdei kilátó (11 m feletti magasságú)

Az MVH közlemény elérhető az MVH honlapján a közlemények menüben: www.mvh.gov.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága elkészítette „A közjóléti létesítmények engedélyeztetése, nyilvántartása és a létesítés támogatása a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján” című Útmutatót, amelyben a közjóléti létesítmények tervezési, engedélyeztetési, támogatási, nyilvántartási folyamat kerül bemutatásra, kiegészítve az eljárási ügyintézési határidőkkel és az eljárási díjakkal.

Az Útmutató magába foglalja az ügyfelek, az eljáró hatóság, a szakhatóságok szerepét, feladatait, valamint a benyújtandó engedélyezési tervdokumentáció kötelező tartalmát.

A téma aktualitását az EMVA-ból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet adja.

Kérjük tisztelt Érdeklődőt, hogy az Útmutatóban foglaltak szerint járjon el a közjóléti létesítmény létesítési engedélyezési terv összeállítása, az engedélyezési és a támogatási kérelem beadása, továbbá a használatbavétel, valamint a közjóléti berendezés megszüntetésének bejelentése során.

FIGYELEM! Megjelent az MVH közlemény az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához igényelhető támogatáshoz.Tájékoztatjuk az Erdőgazdálkodókat, hogy megjelent a 159/2013. (IX. 25.) számú MVH közlemény az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás igényléséről.
A támogatási kéreelmek benyújtására 2013-ban október 1-november 29. között nyílik lehetőség.
A Közlemény letölthető az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) a Közlemények menüpontból.

FIGYELEM! Új és módosult támogatási rendeletek!

Tájékoztatjuk az Erdőgazdálkodókat, hogy megjelent a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Tájékoztatjuk a Gazdálkodókat, hogy a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosította az alábbi, erdőgazdálkodókat érintő rendeleteket:

 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet

Felhívjuk a tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy a 41/2012. (IV.27.) VM rendelet EMVA Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás igénybevételéhez előírt kötelező képzés tananyaga megjelent a NAKVI honlapján (www.nakvi.hu).

A képzési program kódszáma: b10/2

A képzési program megnevezése:  Natura 2000 kifizetések erdőgazdálkodóknak című képzés

A tananyag elérhető az alábbi linken a letölthető anyagok közt:

http://www.nakvi.hu/app/umvpkepzes/t_start.php

Kérjük, hogy a képzésekkel kapcsolatos aktuális információkért látogasson el a NAKVI honlapjára.

FIGYELEM! Módosított támogatási rendeletek!

Felhívjuk a tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy az alábbi támogatási rendeleteket módosították!

Kérjük, kövessék figyelemmel a változásokat a https://magyarorszag.hu/ kormányzati internetes portálon, vagy a Magyar Közlöny 71.-es számában.

A 71. Magyar közlönyben megjelent jogszabály módosítások (30/2013. VM rendelettel módosult rendeletek):

 • 88/2007. (VIII.17.) FVM Rendelet - EMVA Mezőgazdasági Területek Erdősítése
 • 124/2009. (IX. 24.) FVM Rendelet – EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések
 • 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet - Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Az EMVA MGTE rendelet módosítása a művelési ág változás bejelentésére terjed ki.

Az EMVA EKV erdőállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram esetében a részterületes megvalósításnál mérési jegyzőkönyv benyújtási kötelezettséget ír elő a rendelet.

Az Etv. Vhr. módosítása a közjóléttel kapcsolatos fogalom-meghatározásokra, a közjóléti berendezések létesítésére, használatára, bejelentési és nyilvántartási kötelezettségére terjed ki.


FIGYELEM! Módosított támogatási rendeletek!

Felhívjuk a tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy az alábbi támogatási rendeleteket módosították!

Kérjük, kövessék figyelemmel a változásokat a https://magyarorszag.hu/ kormányzati internetes portálon, vagy a Magyar Közlöny 45.-ös, illetve 47.-es számaiban.

A 45. Magyar közlönyben megjelent jogszabály módosítások (17/2013. VM rendelettel módosult rendeletek):

 • 32/2008. (III.27.) FVM Rendelet - EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása
 • 33/2008. (III.27.) FVM Rendelet – EMVA Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása
 • 41/2012. (IV.27.) VM Rendelet – NATURA 2000 erdőterületek kompenzációs támogatása

A 47. Magyar Közlönyben megjelent jogszabály módosítások (18/2013. (III.21.) VM rendelettel módosult rendeletek):

 • 132/2004. (IX.11.) FVM Rendelet – NVT Mezőgazdasági Területek Erdősítése
 • 52/2007. (VI.28.) FVM Rendelet – EMVA Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • 88/2007. (VIII.17.) FVM Rendelet – EMVA Mezőgazdasági Területek Erdősítése
 • 32/2008. (III.27.) FVM Rendelet – EMVA Erdészeti potenciál helyreálltása
 • 124/2009. (IX.24.) FVM Rendelet – EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések
 • 139/2009. (X.22.) FVM Rendelet – EMVA Erdőszerkezet átalakítás

További támogatással kapcsolatos új információk:

FIGYELEM! Módosították a kapcsolódó támogatási rendeletet!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a módosítás teljes szövegét!

A 25/2012 (III. 20.) VM rendeletet a 122/2012. (XII. 6.) VM rendelet módosította.

 • A rendeletmódosítás pontosította a támogatási időszak, a tevékenység megvalósítása és a 2010. bázisév fogalmakat.

 • A támogatás a „de minimis” támogatások körébe került, így 2013-tól a TK benyújtásakor nyilatkozni kell a 2011-2013 évben elnyert „de minimis” támogatásokról is.

 • Tisztításnál a tevékenység végrehajtásakor faültetvényekben az őshonos fafajok egyedei is megmaradhatnak.

 • A kifizetési kérelem beadásakor a számlarészletezőn fel kell tűntetni a TK-ban szereplő részlet azonosítókat is.

 • Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik a támogatási kérelemnek részben vagy egészben helyt adó határozattal, úgy a számviteli bizonylaton nem kell a támogatási határozat iratazonosítóját feltűntetni.

Pontozási szempontok:

 • Az erdőrészletnek az Erdőállomány adattár és nem a MEPAR adatbázis szerint kell NATURA 2000 területnek lennie a 10 pontért.

 • Az ügyfélnek ezentúl közmunkás foglalkoztatása esetén akkor jár 4 pont, ha olyan személy foglalkoztatását vállalja, akit a TK benyújtását megelőző 1 évben közmunkában foglalkoztatott volt.

További támogatással kapcsolatos új információk:

 1. Módosult a 122/2007 (X. 19) FVM rendeletet

  • Megjelent a 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet,   melynek  13. §-a tartalmazza, hogy milyen elvégzett műveltek után vehető igénybe támogatás  a 2004. május 31. előtt nemzeti forrásból finanszírozott  erdőtelepítések esetében.

 2. Módosult a 124/2009. (IX.24.) FVM rendelet

  • Megjelent a 104/2012. (X.I.) VM rendelet, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környzetvédelmi Intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX.24.) FVM rendeletet több ponton is módosította.
   A legfontosabb módosítás, hogy természetkímélő anyagmozgatás célprogram esetén a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és várható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erre rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon az erdészeti hatóságnak.

Módosított támogatási rendeletek
Tájékoztatjuk a gazdálkodókat, hogy a 44/2012 (V. 03.) számon megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló VM rendelet, mely módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendeletet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendeletet, valamint az erdőszerkezet átalakításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendeletet.

Támogatási lehetőségek az erdőgazdálkodásban

Az erdőgazdálkodásban igénybe vehető támogatások két fő csoportra oszthatók:

 • Európai Unió társfinanszírozásával, az EMVA alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások. 2008 előtt az EMOGA alapból, az előző programozási időszakra érvényes Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében megítélt támogatások kifuttatása még zajlik, erre a forrásra azonban értelemszerűen támogatási kérelmeket már nem, csak kifizetési kérelmet lehet benyújtani.
 • Nemzeti hatáskörben nyújtott támogatások

A támogatásokkal kapcsolatos további információ:

 • a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu)
 • a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.kormany.hu)
 • az illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályán

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a legtöbb EU-s támogatás esetében (lásd a részletes leírásnál) a kifizetési kérelmet az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani, az egységes kérelemről szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet szerint. A részletekről bővebb információt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu ) található az Elektronikus ügyintézés menüpont alatt, illetve érdeklődni lehet a 06/40-100-505-ös kék számon.

Fontos továbbá, hogy a támogatási rendeletek a gazdálkodók javaslatai és a gyakorlati tapasztalatok alapján módosulhatnak, ezért javasoljuk az aktuális verziót minden kérelem benyújtása előtt alaposan áttanulmányozni. Az aktuális jogszabályok fellelhetők például a

http://kozlony.magyarorszag.hu/, és https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

internetes oldalakon.

Az MVH minden támogatási jogcímhez, minden támogatási/kifizetési időszakra új közleményt bocsájt ki, melyben részletesen taglalja a benyújtás feltételeit. Ezek a közlemények azokat a részletesebb információkat taglalják, melyek segítik a gazdálkodókat a kérelembenyújtásban. Fontos azonban, hogy ezek a közlemények nem helyettesítik az aktuális rendeleteket, azok tartalmát is át kell tekinteni! Az MVH közlemények elérhetők az MVH honlapján a Közlemények menüpontban:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

EU-s TÁMOGATÁSOK

Erdészeti potenciál helyreállítása

Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE)

Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-ból finanszírozott)

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Az erdő szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások

EMVA szaktanácsadás

Fiatal erdők állománynevelése

NATURA 2000 erdőterületeken történő erdőgazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

Erdei közjóléti létesítmények megvalósítása

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Erdőtelepítésekre nemzeti hatáskörben nyújtott nemzeti támogatások kifuttatása (K-2).

Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása (K-1)

EU-s TÁMOGATÁSOK

Támogatás megnevezése:

Erdészeti potenciál helyreállítása

Indulás időpontja: 2008.

Támogatási célterületek:

Alaptámogatás

 • az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési,
 • első kiviteli,
 • pótlási,
 • tőre vágási vagy sarjaztatási támogatás

Kiegészítő támogatás

 • bakhátak létesítése; vagy
 • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
 • 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

november 1.-november 30.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya .

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

 • internetes benyújtás az ügyfélkapun át
 • a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes a lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához kell benyújtani

Kapcsolódó joganyag száma*:

32/2008. (III. 27.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT MgTE)

Indulás időpontja: 2004.

Figyelem! Támogatási kérelmet kizárólag az EMVA-MGTE jogcímre lehet benyújtani. (lásd alább)

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

 • internetes benyújtás az ügyfélkapun át
 •  a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához

Kapcsolódó joganyag száma*:

132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Mezőgazdasági területek erdősítése (EMVA-ból finanszírozott).

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

első kivitel

 • alaptámogatás
 • kiegészítő támogatás
  • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából
  • kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából
  • bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából
 •  ápolás
 • erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlása

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

május 1-jétől június 30-ig (MVH által kiadott formanyomtatványon).

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához

Kapcsolódó joganyag száma*:

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken.

Indulás időpontja: 2010.

Támogatási célterületek:

mezőgazdasági területek több célú, alternatív hasznosítása legeltetési célú (hagyományos fás legelők) agrár-erdészeti rendszer kialakításával

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

május 1-június 30.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

 • internetes benyújtás az ügyfélkapun át
 • a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához

Kapcsolódó joganyag száma*:

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, mellékletei és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Erdő-környezetvédelmi intézkedések

Indulás időpontja: 2009.

Támogatási célterületek:

 • Agresszíven terjedő, idegenhonos fa,- cserje fajok visszaszorítása célprogram
 • Szálaló erdőgazdálkodás célprogram
 • Erdőállományok kézimunka igényes ápolása célprogram
 • Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram
 • Speciális erdei élőhelyek és természetes erdőfelújítás lehetőségének biztosítása célprogramcsoport:
  • mikroélőhelyek kialakítása, fenntartása célprogram
  • a véghasználat során facsoportok visszahagyása célprogram
  • erdőfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás célprogram
 • Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából célprogram
 • Közjóléti célú erdők fenntartása célprogram
 • Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram
 • Természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2012. évben október 1. és november 30. között, a 2013. évben október 1 és október 31. között.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

internetes benyújtás az ügyfélkapun át

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

 • internetes benyújtás az ügyfélkapun át
 • a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához

Kapcsolódó joganyag száma*:

124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Az erdő szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások

Indulás időpontja: 2009.

Támogatási célterületek:

 •  erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás
 • tarvágást követő szerkezetátalakítás
  • fafajcserével
  • fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel
  • fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel
 • állománykiegészítéssel

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig minden és október 1 és október 31. között.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

 internetes benyújtás az ügyfélkapun át

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

 • internetes benyújtás az ügyfélkapun át
 • a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához

Kapcsolódó joganyag száma*:

139/2009. (X. 22.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

EMVA szaktanácsadás.

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

A Területi Szaktanácsadási Központ által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatás után vehető igénybe

 • a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés
 • a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása
 • a gazdálkodás összteljesítményének javítása esetében

Egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

 • április 1.- május 31. között
 • november 1.- december 31. között

Egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának helye: Internetes benyújtás ügyfélkapun át.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

Kifizetési kérelmet csak az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre vonatkozó, 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal

2013. évben:

 • január 1.- március 3. között
 • április 1.-30. között
 • október 1.-31. között

2014. évben:

 • január 1.- március 3. között
 • április 1.-30. között
 • október 1.-31. között
 • 2014. december 15. – 2015. január 15. között

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

Területi Szaktanácsadási Központ részére, aki továbbítja a TSzK székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségére.

Kapcsolódó joganyag száma*:

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Fiatal erdők állománynevelése

Indulás időpontja: 2012.

Támogatási célterületek:

 • befejezett ápolásra (az erdősítés befejezését követő ötödik év végéig)
 • tisztításra (az erdősítés befejezése utáni ötödik évet követő és az első gyérítést megelőző időszakban)
 • törzsnyesésre

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2012. május 2. és május 31. (ezt követően a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig 2013. február 1. február 28. között)

Támogatási kérelem benyújtásának helye: Erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:  A támogatott tevékenység elvégzését követően, legkésőbb 20 napon belül (az évenkénti két kifizetési kérelem benyújtási időszakban, 2012-től évente február 1.-május 31., valamint augusztus 1.-december 31. között)

Kifizetési kérelem benyújtásának helye: Az Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez

Kapcsolódó joganyag száma:

25/2012. (III. 20.) VM rendelet.   Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Támogatás megnevezése:

Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

Indulás időpontja: 2012.

Támogatási jellege és tárgya:

Vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és jövedelem kiesés ellentételezése céljából

Támogatási, kifizetési kérelem benyújtásának határideje: az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig az ügyfélkapun keresztül

Támogatási, kifizetési kérelem benyújtásának helye: az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig az ügyfélkapun keresztül

Kapcsolódó joganyag száma:

41/2012. (VI. 27.) VM rendelet.   Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon.

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Támogatás megnevezése:

Erdőtelepítésekre nemzeti hatáskörben nyújtott nemzeti támogatások kifuttatása (K-2).

Indulás időpontja: 2007.

Támogatási célterületek:

2004. május 31-ig telepített erdőkre

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

november 15-től december 15-ig.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

 a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül).

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kapcsolódó joganyag száma*:

122/2007. (X. 19.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása (K-1)

Indulás időpontja: 2008.

Támogatási célterületek:

Az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

 • egyéves erdőfelújításokra vonatkozóan:
  • természetes mageredetű erdőfelújítás, talaj-előkészítéssel együtt
  • természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében
  • mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt
 • befejezett erdőfelújításokra vonatkozóan:
  • természetes mageredetű erdőfelújítás
  • természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében
  • mesterséges erdőfelújítások
  • tuskózás

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

november 15-től december 15-ig.

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül).

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Kapcsolódó joganyag száma*:

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatás megnevezése:

Erdei közjóléti létesítmények megvalósítása

Indulás időpontja: 2013.

Támogatási célterületek:

 • Erdei kirándulóhely kialakítása
 • Erdei pihenőhely kialakítása
 • Erdei tanösvény kialakítása
 • „A” típusú erdei kilátó építése (6-8 m magasságú)
 • „B” típusú kilátó építése (8,01-11 méter magasságú)
 • „C” típusú kilátó (11 méter feletti magasságú)

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2013.-ban október 1. – november 29. között

Támogatási kérelem benyújtásának helye:

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya.

Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:

Az egységes területalapú támogatásokkal egyidejűleg május 15-ig.

Kifizetési kérelem benyújtásának helye:

 • internetes benyújtás az ügyfélkapun át
 • a papír alapú mellékleteket a terület elhelyezkedése szerint illetékes a lakóhely/székhely szerinti Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályához kell benyújtani

Kapcsolódó joganyag száma*:

66/2013. (VII. 29.) VM rendelet és annak módosításai

*Az aktuális jogszabályt, és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat kérjük, keresse a www.mvh.gov.hu, valamint a www.kormany.hu internetes oldalakon. 

Eseménynaptár